polish english
Nasza misja

Naszym celem jest uzyskanie pełnego zadowolenia klientów oraz utrzymanie czołowej pozycji w polskim przemyśle obronnym.
Temu celowi podporządkowaliśmy nasz wysiłek nakierowany na ciągłe podnoszenie sprawności organizacyjnej, zapewnienie oczekiwanej jakości naszych wyrobów, dążenie do osiągnięcia wysokiej efektywności działania przedsiębiorstwa, poziomu bezpieczeństwa technicznego i ekologicznego, doskonalenie procesów oraz podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez szkolenia.29-11-2023

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT

Zadanie:

Zakup kalorymetru do oznaczania ciepła spalania materiałów energetycznych tj. Kalorymetr BCA 500 firmy OZM Research – 1 szt.

 

 

I.        Zamawiający Zakład produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. informuje, że dokonał wyboru  oferty na realizację zakupu.

II.     W postępowaniu ofertę złożył 1 oferent – Forcepol Sp. z o.o

 

Oferent spełnił wymogi formalne w zakresie terminu złożenia oferty oraz jej kompletności, tym samym ZPS „GAMRAT” Sp. z o.o. wybrał ofertę firmy Forcepol Sp. z o.o. ul. Modlińska 190 03-119 Warszawa. 


więcej »

10-11-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na dostawę urządzenia:

Kalorymetr do oznaczania ciepła spalania materiałów energetycznych tj. Kalorymetr BCA 500 firmy OZM Research – 1 szt.

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)


więcej »

23-10-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

 1. Remont budynku C-8/n

  Szczegóły konkursu: (plik dot. remontu)
  Szczegóły konkursu: (plik dot. przedmiar robót)

więcej »

23-10-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Posadzka w budynku C-8/n

  Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)

więcej »

03-07-2023

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku

                                            

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Spółki ZPS GAMRAT Sp. z o.o. działając na podstawie; § 19 ust. 3    pkt 1 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

 

1. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu powinien spełniać następujące kryteria:

a)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)    posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w spółkach 5 lat doświadczenia, jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent.

d)   zgodnie z zapisami § 15 pkt 5.5 Umowy Spółki kandydat powinien posiadać łącznie z wymienionymi w ogłoszeniu co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu.

e)   nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o dotychczas zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

f)     korzystać z pełni praw publicznych,

g)   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

h)   posiadać obywatelstwo polskie.

2. Kandydatem na stanowisko  Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków

a)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)    jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e)   wykonuje aktywności społeczne lub zarobkowe rodzące konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f)     spełnia przesłanki wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

g)   toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo Kandydaci powinni:

      a) posiadać doświadczenie zawodowe w sektorze, w którym działa Spółka;

b)   posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”/„tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

c)    po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Członka Zarządu rozpocząć w terminie 21 dni a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),

d)   posiadać wiedzę na temat organizacyjnych i formalnoprawnych aspektów funkcjonowania spółek kapitałowych oraz grup kapitałowych.

 

e)   posługiwać się językiem obcym w stopniu komunikatywnym

f)     posiadać znajomość zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a)   życiorys (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b)   list motywacyjny,

c)    oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki)

d)   dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) oraz c) oraz ust. 3,

e)   aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

f)     aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

g)   inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

h)   oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki), i. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki).

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ZPS. „GAMRAT” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia 12 lipca 2023 r. do godz. 10. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień i godzina doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5 z uwzględnieniem pkt. 6 nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w  dniu 12 lipca 2023 będącym  terminem określonym do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się. Zawiadomienie kończy I etap postępowania.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne.

15. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Jaśle, w dniu 12 lipca 2023 roku od godziny 12.00 (po otwarciu zgłoszeń). O dokładnym terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

16. Wstępna weryfikacja zgłoszeń od Kandydatów oraz rozmowy kwalifikacyjne mogą się odbyć na tym samym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

17. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną.

18. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

a)   wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c)    doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa/Członka Zarządu Spółki,

d)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

19. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

20. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić wybranym do II etapu Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a)   wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b)   Umowa Spółki,

c)    sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

21. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 20, jest Renata Matras rmatras@zpsgamrat.pl   tel. 603501637

22. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

23. Rada Nadzorcza może, w każdym czasie, zmienić treść ogłoszenia, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

24. Kandydatom nie przysługuje możliwość odwołania się od decyzji podejmowanych przez Rade Nadzorczą w toku Postępowania Kwalifikacyjnego.

25. Spółka nie zwraca kandydatom kosztów związanych z uczestnictwem w postępowaniu kwalifikacyjnym.

26. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyniku przeprowadzonego postępowania mogą odebrać zgłoszenia w terminie do 2 miesięcy po ogłoszeniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego. Zgłoszenia, które nie zostaną odebrane w ww. terminie zostaną zniszczone.

27.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w kwalifikacji na stanowisko do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Kandydata z zastrzeżeniem, że Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu warunki

28. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

29.  Kandydat wyłoniony w wyniku Postępowania kwalifikacyjnego może być zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

 

Załączniki:

1. Oświadczenie kandydata. (plik do pobrania)

2. Klauzula informacyjna PGZ dla Kandydatów. (plik do pobrania)

3. Klauzula informacyjna ZPS dla Kandydatów. (plik do pobrania)


więcej »

26-05-2023

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące w Zakładzie Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.

Działalność firmy związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku 2022:

• nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,

• nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością – Zakład nie posiada źródeł promieniotwórczych, ani nie wykorzystuje w związku ze swoją działalnością, żadnych substancji promieniotwórczych.

Działalność Zakładu, związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polega na użytkowaniu aparatów rentgenowskich typu:

- XYLON

- TRAKIS SUPER LILIPUT

w procesach defektoskopii.

 

Podstawa prawna:

art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941): 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.  


więcej »

19-05-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - AKTUALIZACJA

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert w ramach projektu "Nowoczesne gazogeneratory prochowe" na zakup mieszalnika do ciast prochowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Informacja o wyniku postępowania PAC-M+: (plik dot. informacji)więcej »

24-04-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na remont dachu i elewacji w budynku C-16/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

24-04-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na remont dachu i elewacji w budynku C-17/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

19-04-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert w ramach projektu "Nowoczesne gazogeneratory prochowe" na zakup mieszalnika do ciast prochowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

04-04-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE USŁUGI

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi.

Wykonanie elementów wtryskowych z PMMA ACRYREX CM 211 NATURAL wg załączonego rysunku Nr 3-025448

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)

Rysunek: (plik dot. rysunku)
więcej »

28-03-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku R-14/n;
 2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku R-14c/n;

  Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)

więcej »

07-03-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Termomodernizacja budynku C-33/21;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Szczegóły konkursu: (przedmiar robót)


więcej »

09-02-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wymianę okien i ścian wydmuchowych w budynku C-16/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

03-02-2023

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o., 38 – 200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 informuje zainteresowane podmioty, że wydłuża się termin składania ofert dotyczących konkursu na Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków. Obecnie obowiązujący termin składania ofert to: 17 lutego 2023 roku do godz. 14:30 .
Pozostałe warunki konkursu nie ulegają zmianie.

Informacja o wydłużeniu terminu: (plik dot. wydłużenia terminu)
Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)
Zobowiązanie do zachowania poufności: (plik)

Prezes Zarządu Zakładu Produkcji
Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle
Andrzej Cholewiak

więcej »

26-01-2023

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków.
Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)
Zobowiązanie do zachowania poufności: (plik)


więcej »

19-09-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wymianę okien i ścian wydmuchowych w budynku C-16/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

08-08-2022

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące

Informacja dotycząca narażenia na promieniowanie jonizujące w Zakładzie Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.

Działalność firmy związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące w ostatnim roku 2021:

• nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko,

• nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością – Zakład nie posiada źródeł promieniotwórczych, ani nie wykorzystuje w związku ze swoją działalnością, żadnych substancji promieniotwórczych.

Działalność Zakładu, związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polega na użytkowaniu aparatów rentgenowskich typu:

- XYLON

- TRAKIS SUPER LILIPUT

w procesach defektoskopii.

 

Podstawa prawna:

art. 32c ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1941): 

Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4–16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.   więcej »

23-05-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynkach R-14/n i R-14c/n


Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)

więcej »

11-04-2022

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Remont budynku C-33/21;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Szczegóły konkursu: (przedmiar robót)


więcej »

17-08-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie odwodnienia budynku C-5/6.

Szczegóły konkursu: (plik dot.oferty)
Szczegóły konkursu: (plik dot. kosztorys inwestorski)


więcej »

09-08-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

        Remont budynku C-54.

Szczegóły konkursu: (Ogłoszenie)
Szczegóły konkursu: (Przedmiar robót)


więcej »

25-06-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie kostki brukowej i parkingu obok budynku r-6/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot.ogłoszenia)


więcej »

11-06-2021

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. 

 poszukuje kandydatów na stanowisko:

Walcownik żelatynizujący mas wysokokalorycznych

Miejsce pracy: Jasło


Zakres obowiązków:

Prowadzenie procesu produkcji materiałów wybuchowych:

 • obsługa walcarek poziomych i pionowych,
 • obsługa wózków ręcznych dwukołowych, gilotyn i wag,
 • oznaczanie półproduktów, wyrobów i opakowań zgodnie z odpowiednimi wymaganiami,
 • Pakowanie wyrobów gotowych.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe,
 • wiek min. 21 lat,
 • dokładność, sumienność, chęć do pracy, bardzo dobry stan zdrowia,
 • przy zatrudnieniu wymagane jest Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz badania lekarskie i psychologiczne za, które pierwszą opłatę ponosi pracownik zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. „O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi , bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym”

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i  listu motywacyjnego  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz Grupę Kapitałową PGZ dla potrzeb niezbędnych                   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

na adres:

 

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp.  z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

zpsgamrat@zpsgamrat.pl

z dopiskiem: „Walcownik żelatynizujący mas wysokokalorycznych”

w terminie do 15 lipca 2021 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

 więcej »

17-05-2021

Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2021 z dnia 14 maja 2021 roku

                                            

 

OGŁOSZENIE

 

Rada Nadzorcza Spółki ZPS GAMRAT Sp. z o.o. działając na podstawie; § 19 ust. 3    pkt 1 Umowy Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki.

 

1.  Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu powinien spełniać następujące kryteria:

a)      posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)      posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)      posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w spółkach 5 lat doświadczenia, jako urzędujący członek organu zarządzającego, wspólnik spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent.

d)      posiadać łącznie z wymienionymi w ogłoszeniu co najmniej 5-letni staż pracy zgodny z zakresem obowiązków przewidzianych dla danej funkcji członka Zarządu.

e)      nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w innych spółkach (Kandydat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia z informacją o dotychczas zajmowanych stanowiskach w innych spółkach handlowych, prowadzonej działalności gospodarczej, pracy wykonywanej dla innych podmiotów),

f)       korzystać z pełni praw publicznych,

g)      posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

h)      posiadać obywatelstwo polskie.

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa lub Członka Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków

a)      pełnić funkcji społecznego współpracownika albo być zatrudnieni w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b)      wchodzić w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c)      być zatrudnieni przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d)      pełnić funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

e)      wykonywać aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności Spółki,

f)       spełniać przesłanek wyłączających jego Kandydaturę na podstawie art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych (tj. skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych).

g)      toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h)      została skazana prawomocnym lub nieprawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Dodatkowo Kandydaci powinni:

a)      posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne”/„tajne” – Kandydat nie posiadający ww. dostępu, w przypadku wyboru jego kandydatury na funkcję Prezesa Zarządu będzie zobowiązany do wypełnienia Ankiety bezpieczeństwa osobowego w terminie 21 dni od powołania na tę funkcję,

b)      po zakwalifikowaniu przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa/Członka Zarządu rozpocząć w terminie 21 dni a następnie ukończyć z wynikiem pozytywnym szkolenie w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkolenia, potwierdzające posiadanie przez niego przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (w przypadku braku możliwości rozpoczęcia szkolenia w wymaganym terminie, rozpocząć go w pierwszym możliwym terminie),

c)      posługiwać się językiem obcym w stopniu komunikatywnym

d)      posiadać znajomość zagadnień w zakresie finansów przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa.

 

4. Zgłoszenie Kandydata powinno obejmować:

a)      życiorys z aktualnym zdjęciem (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, dane kontaktowe, tj. numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, informację o preferowanym sposobie kontaktowania się w sprawie Postępowania kwalifikacyjnego, oświadczeń o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotowym Postępowaniem,

b)      list motywacyjny,

c)      oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 2 (formularz oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej Spółki)

d)      dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) oraz c) oraz ust. 3,

e)      aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (nie starszą niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

f)       aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań zajmowania stanowiska kierowniczego (nie starsze niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty przez Kandydata),

g)      inne dokumenty według uznania Kandydata, potwierdzające kwalifikacje lub umiejętności,

h)      oświadczenie Kandydata, iż nie został skazany przez Sąd I Instancji za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki), i. oświadczenie Kandydata, iż przeciwko niemu nie toczyło się i nie toczy postępowanie za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (formularz oświadczenia dostępny jest na stronie Spółki).

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4, powinny być składane w oryginałach lub odpisach poświadczonych przez Kandydata za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że na każde żądanie Rady Nadzorczej Spółki, będzie on zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów, pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

6. W toku Postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza Spółki może wezwać Kandydata do przedstawienia dodatkowych, niewymienionych powyżej oraz w ogłoszeniu dokumentów.

7. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ZPS. „GAMRAT” Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu - nie otwierać.

8. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane w dni robocze, w godz. od 8 do 13 w terminie do dnia 07 czerwca 2021 r. do godz. 13. W przypadku składania zgłoszenia listem poleconym na adres Spółki o dochowaniu terminu decyduje dzień doręczenia zgłoszenia do siedziby Spółki.

9. Zgłoszenia Kandydatów złożone po terminie określonym w ust. 8 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 4-5, nie będą rozpatrywane w dalszej części Postępowania kwalifikacyjnego.

10. Otwarcie zgłoszeń kandydatów nastąpi w ciągu 3 dni od terminu określonego do składania zgłoszeń.

11. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia oraz ich zgodności z wymogami określonymi w niniejszej uchwale oraz ogłoszeniu o Postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz Kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.

12. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego Postępowania kwalifikacyjnego.

13. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu Postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się. Zawiadomienie kończy I etap postępowania.

14. Z kandydatami zakwalifikowanymi do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Wybrani kandydaci zakwalifikowani do II etapu zobowiązani będą do przygotowania na piśmie koncepcji zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki wraz z prognozą rozwoju Spółki.

15. Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Spółki w Jaśle, począwszy od dnia 11 czerwca 2021 roku. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, w zależności od wskazanego preferowanego sposobu kontaktowania się, z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

16. Rada Nadzorcza Spółki przeprowadzi z Kandydatem rozmowę kwalifikacyjną, oraz oceni pisemną koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki przygotowaną przez Kandydata.

17. W toku rozmowy kwalifikacyjnej Rada Nadzorcza oceni się w szczególności:

a)      wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

b)      znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, w szczególności spółek z udziałem Skarbu Państwa,

c)      doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa/Członka Zarządu Spółki,

d)      znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

e)      przygotowaną przez Kandydata koncepcję zarządzania Spółką lub prowadzenia spraw Spółki oraz prognozę rozwoju Spółki,

18. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.

19. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić Kandydatom do wglądu następujące dokumenty:

a)      wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,

b)      Umowę Spółki,

c)      sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy.

20. Osobą upoważnioną do kontaktu z Kandydatami uczestniczącymi w Postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym do udostępniania informacji, o których mowa w ust. 19, jest
Renata Matras rmatras@zpsgamrat.pl   tel. 603501637

21. Rada Nadzorcza powiadomi każdego Kandydata uczestniczącego w Postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach w sposób wskazany przez Kandydata jako preferowany sposób kontaktowania się.

22. Rada Nadzorcza może, w każdym czasie, zmienić treść ogłoszenia, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia Kandydata oraz bez podania przyczyn.

23.  Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany w kwalifikacji na stanowisko do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Kandydata z zastrzeżeniem, że Kandydat spełnia określone w ogłoszeniu warunki.

24. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym ( t.j. Dz. U. 2020, poz. 735), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.


Formularz oświadczenia Kandydata

Wzór zgody RODO dla PGZ

Wzór zgody RODO dla ZPS 

 


więcej »

30-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie
ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynków R-6/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Przedmiar robót: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

26-03-2021

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 zaprasza na udział
w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: „Modernizacja systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o.”

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

11-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Remont budynku C-51/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)
Przedmiar robót: (plik dot. robót)


więcej »

05-03-2021


„W ramach realizacji Projektu pt. „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych”, nr umowy POIR.01.01.01-00-0834/19-00 z dnia 16.04.2020 roku, w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dniem 5 mar 2021
w Bazie Konkurencyjności zostało umieszczone Zapytanie
ofertowe na Stanowisko
do odlewania dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/32437


więcej »

05-03-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na remont budynku C-28/41.

Szczegóły: (plik dot. ogłoszenia)
Przedmiar robót: (przedmiar robót)


więcej »

29-01-2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108 zamierza sprzedać używany wózek jezdniowy podnośnikowy o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: RAK – 7B
rodzaj napędu: silnik wysokoprężny DIESEL
nr fabryczny: 2288
producent: FUT SUCHEDNIÓW
rok prod.: 1986
udźwig: 1.250 t
wysokość podnoszenia: 3300 [mm]
ubezpieczenie OC do dn.: 26.08.2021

Szczegóły ogłoszenia: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

11-01-2021

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYKONANIE USŁUGI

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionej usługi:

Wykonanie audytu efektywności energetycznej dla zadania inwestycyjnego związanego z modernizacją systemu zaopatrzenia w ciepło w Zakładzie Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o..

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

30-10-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ZAKUP PODNOŚNIKA WIDŁOWEGO

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na zakup podnośnika widłowego.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

31-07-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na dostawę niżej wymienionego urządzenia:

Detektor do przemysłowego aparatu rentgenowskiego firmy YXLON tj.
Płaski panel Y.Panel 0822-16 HDR XRD 0822AP18 IND – 1 szt.

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)


więcej »

02-07-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

Remont budynków R-14/n i R-14c/n.;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Przedmiar robót.pdf


więcej »

17-06-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zamierza sprzedać używaną tokarkę o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: Tokarka TUE – 40 x 1500
producent: Andrychów
rok prod.: 1975

Szczegóły sprzedaży: (plik dot. sprzedaży)

więcej »

17-06-2020


więcej »

14-05-2020

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zamierza sprzedać używaną tokarkę o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: Tokarka TUG – 40 x 1500
producent: Andrychów
rok prod.: 1984

Szczegóły sprzedaży: (plik dot. sprzedaży)

więcej »

24-02-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie rurociągu wody przemysłowej z pompownią i systemem filtracji - oddział Paliw i Prochów

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

27-01-2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ZAKUP TOKARKI UNIWERSALNEJ CU400M

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na zakup nowej tokarki CU400M x 2000 zgodnej z parametrami zawartymi w załączniku nr 1.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

09-09-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie kostki o grubości 6cm przy budynkach R13/n oraz R5/47.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

31-05-2019

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. 

 poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Jasło

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, US, komornikiem
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • bieżąca obsługa pracowników
 • obsługa w zakresie szkoleń pracowników
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby Zarządu

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • min. 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi kadrowo– płacowej w spółce  
 • znajomość przepisów dotyczących zatrudniania w krajach unii europejskiej
 • komunikatywność, dynamizm w działaniu, dokładność, zdolności analityczne
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych klasy ERP i Płatnik
 • bardzo dobra znajomość programu Excel

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i  listu motywacyjnego  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz Grupę Kapitałową PGZ dla potrzeb niezbędnych                   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

na adres:

 

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp.  z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

z dopiskiem: „Specjalista ds. Kadr i płac”

w terminie do 30 czerwca 2019 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.


więcej »

24-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - przedłużenie terminu składania ofert

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie i montaż instalacji zasilania silnika ciekłym materiałem pędnym.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Projekt wykonawczy - branża mechaniczna: (plik dot. projektu wykonawczego)

Wykaz armatury dla instalacji technologicznych: (plik dot. armatury)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

14-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE - przedłużenie terminu składania ofert

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

06-05-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie nowej posadzki w budynku R3/45.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik: (załącznik nr 1)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Dostawa elementów instalacji zasilania silnika rakietowego na ciekły materiał pędny.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Elementy warsztatowe: (plik dot. elementów)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie i montaż instalacji zasilania silnika ciekłym materiałem pędnym.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Projekt wykonawczy - branża mechaniczna: (plik dot. projektu wykonawczego)

Wykaz armatury dla instalacji technologicznych: (plik dot. armatury)

Wykaz podstawowych materiałów dla instalacji technologicznych: (plik dot. materiałów)


więcej »

17-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Wykonanie powierzchni brukowanej w okolicy budynku R-14c/n.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik - mapka: (plik dot. załącznika)


więcej »

15-04-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynków magazynowych R-4/46 i R-5/47.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

więcej »

29-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza do udziału w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja budynku R-13/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

26-03-2019

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. 

 poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Jasło

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej
 • rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz przygotowywanie list płac
 • prowadzenie rozliczeń i korespondencji z ZUS, US, komornikiem
 • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • bieżąca obsługa pracowników
 • obsługa w zakresie szkoleń pracowników
 • sporządzanie zestawień, raportów i analiz na potrzeby Zarządu

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, przepisów z zakresu podatku dochodowego oraz ubezpieczeń społecznych
 • min. 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi kadrowo– płacowej w spółce  
 • znajomość przepisów dotyczących zatrudniania w krajach unii europejskiej
 • komunikatywność, dynamizm w działaniu, dokładność, zdolności analityczne
 • znajomość systemów kadrowo – płacowych klasy ERP i Płatnik
 • bardzo dobra znajomość programu Excel

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie
 • stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • udział w szkoleniach rozwijających kompetencje
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i  listu motywacyjnego  z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp. z o.o. oraz Grupę Kapitałową PGZ dla potrzeb niezbędnych                   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz.1000 oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

na adres:

 

Zakład Produkcji Specjalnej „GAMRAT” Sp.  z o.o.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

z dopiskiem: „Specjalista ds. Kadr i płac”

w terminie do 30 kwietnia 2019 roku.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.


więcej »

25-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

Wykonanie prac remontowych budynek R3/45.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

22-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych prac remontowych:

 1. Wykonanie prac remontowych przy budynku R14b/n;

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)


więcej »

11-03-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA SYSTEM KLASY ERP

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wdrożenie Systemu klasy ERP wraz z instalacją u Zamawiającego, analizą przedwdrożeniową oraz szkoleniami.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

14-02-2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108

zaprasza na udział w konkursie ofert na wykonanie prac brukarskich wokół budynków G-5/n i G-6/n w ramach remontu tych budynków.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

14-02-2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MASZYNY

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108, zamierza sprzedać używaną wiertarkę kadłubową o parametrach jak niżej:

rodzaj i typ: wiertarka kadłubowa W II-25
producent: Zasadnicza Szkoła Metalowa w Łodzi
rok prod.: 1966

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)więcej »

28-12-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie systemu akwizycji rejestracji i prezentacji danych dla stanowiska badania silników rakietowych na ciekły materiał pędny.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania dla systemu rejestracji: (plik dot. wymagań)


więcej »

21-12-2018

Informujemy, że decyzją Zarządu Zakładu Produkcji Specjalnej "GAMRAT" Sp. z o.o.

Postępowanie konkursowe z dnia 20 listopada 2018 roku, dot. "Wykonanie systemu akwizycji danych w projekcie HIPERGOL - Opracowanie technologii silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji", z terminem składania ofert do dnia 10 grudnia 2018 roku zostało unieważnione. W związku z powyższym anuluje się wybór Wykonawcy.


więcej »

26-11-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie zgodnie z projektem instalacji zasilania silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Podest obsługowy: (plik dot. podestu obsługowego)

Projekt wykonawczy: (plik dot. projektu wykonawczego)


więcej »

26-11-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie zgodnie z projektem instalacji zasilania silników rakietowych na ciekły materiał pędny do zastosowań w nośnikach rakietowych nowej generacji.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Opis systemu rejestracji: (plik dot. systemu rejestracji)

Wymagania dla systemu rejestracji: (plik dot. wymagań)


więcej »

01-10-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Utwardzenie powierzchni do celów przeciwpożarowych obok budynku R-14/n.
Ogłoszenie: (plik dot. ogłoszenia)

Załącznik nr 1: (załącznik)

więcej »

12-09-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie, zgodnie z projektem, konstrukcji mocowania silnika rakietowego wraz z podestem obsługowym i instalacją chłodzenia spalin.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Materiały: (pliki dot. mocowania silnika)więcej »

10-09-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie dokumentacji i wytworzenie dwóch sztuk zbiorników ciśnieniowych wraz z ich uzgodnieniem w jednostce notyfikowanej.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Zdjęcie poglądowe: (zdjęcie)

Zbiornik paliwa: (zbiornik paliwa)

Zbiornik utleniacza: (zbiornik utleniacza)więcej »

05-09-2018

TARNAMID do odsprzedaży

Oferujemy do odsprzedaży tarnamid T-27 w workach po 25kg  - łącznie 575 kg.

Cena do negocjacji. Osoby zainteresowane proszę o kontakt z:

 

Specjalista ds. Zaopatrzenia
Jacek Roś
tel. +48 13 491 42 44
e-mail: ros@zpsgamrat.pl


więcej »

09-08-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont budynku S-110.

Szczegóły konkursu: (Ogłoszenie)
Szczegóły konkursu: (Przedmiar robót)


więcej »

07-08-2018

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą państwo zawrzecie będzie wiązała się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie będzie możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:  

Administratorem Państwa danych osobowych będzie: 

 

Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 108;

38-200 Jasło;

Tel: +48 13 491 42 35

E-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: zpsgamrat@zpsgamrat.pl lub pisemnie na adres Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o., IOD, ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.

 

Administrator będzie przetwarzać tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekażecie i będzie je wykorzystywać jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy. Dane będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane zostaną niezwłocznie usunięte, chyba, że wyrazicie Państwo chęć żeby były przechowywane dalej na wypadek kolejnego kontaktu. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

 

Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarza prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.


więcej »

07-06-2018

OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2018 z dnia 05 czerwca 2018 roku

                                            

Rada Nadzorcza Spółki ZPS GAMRAT Sp. z o.o. działając na podstawie; § 19 ust. 3 Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki.

1.   Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu powinien:

1)   spełniać łącznie poniższe warunki:

a)   posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b)   posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c)   posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d)   nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

2)   korzystać z pełni praw publicznych,

3)   posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

4)   posiadać dostęp do informacji niejawnych z klauzulą co najmniej „poufne", a w przypadku braku ww. dostępu zobowiązać się do wypełnienia, w terminie 21 dni od powołania, ankiety bezpieczeństwa osobowego,

5)   zobowiązać się - o ile to konieczne, w przypadku powołania do Zarządu Spółki - do niezwłocznego zabezpieczenia kwestii związanych z posiadaniem przez Spółkę odpowiednich koncesji.

2.   Kandydatem na Prezesa Zarządu, Członka Zarządu nie może być osobą, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)   pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)   wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)  jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)   pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,

5)  jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki,

6)   została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

3.   Kandydat składa zgłoszenie zawierające oświadczenia w zakresie opisanym w pkt 1 powyżej.

4.    Do zgłoszenia należy dołączyć:

1)    list motywacyjny, wraz ze standardową klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Kapitałową PGZ

2)   życiorys CV,

3)   oświadczenie o spełnieniu wymogów wskazanych w ust. 1 pkt 1,,

4)   oświadczenie o niekaralności

5)   inne dokumenty, jakie Kandydat uzna za istotne.

5.   Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 4 powinny zostać złożone przez Kandydata w odpisach lub oryginałach. Kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej Spółki dodatkowych dokumentów lub oryginałów dokumentów na każde wezwanie organu pod rygorem pominięcia dokumentu, a w skrajnych przypadkach wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

6.   Kandydaci mogą składać zgłoszenia w siedzibie Spółki w Jaśle, adres: ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło w dni robocze, w godz. od 7:00 do 15:00 w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godziny 1200 w sekretariacie Spółki (decyduje data i godzina wpływu oferty do Spółki), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu, Członka Zarządu - nie otwierać".

7.   Od dnia ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego w Biurze Zarządu Spółki udostępnione będą Kandydatom do wglądu podstawowe informacje o Spółce, tj. aktualny odpis Spółki z KRS, Statut Spółki, sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy 2016 oraz uchwała w sprawie przyjęcia trybu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu, członka Zarządu.

8.   Pozostałe informacje o Spółce Kandydaci znajdą również na stronie internetowej Spółki.

9.   Zgłoszenia Kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu. Kandydaci nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym.

10.   Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego Kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

11.    Rada Nadzorcza Spółki zweryfikuje złożone zgłoszenia niezwłocznie po upływie terminu określonego do składania zgłoszeń.

12.    Rada Nadzorcza Spółki zaprosi Kandydatów, którzy przeszli wstępną weryfikację do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej , której termin ustalony został na dzień 20 czerwca godz. 11:00 w siedzibie MESKO S.A. ul. Legionów 122; Skarżysko Kamienna. Kandydaci zakwalifikowani i niezakwalifikowani do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu oraz pocztą elektroniczną na adres e-mai wskazany w zgłoszeniu.

13.   Zakres zagadnień będący przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje m.in.:

1)   znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz zasad funkcjonowania rynku, na którym funkcjonuje Spółka,

2)   znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi,

3)   doświadczenie niezbędne do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu, Członka Zarządu Spółki,

4)   znajomość zagadnień związanych bezpośrednio ze stanowiskiem Prezesa Zarządu, członka Zarządu w Spółce.

14.    Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Kandydaci zostaną powiadomieni o jego wyniku telefonicznie na numery telefonu oraz na adres poczty elektronicznej wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały o wyłonieniu Kandydata.

15.   Rada Nadzorcza ma prawo do korzystania w trakcie postępowania kwalifikacyjnego z pomocy innych podmiotów, w tym między innymi podmiotów świadczących usługi doradztwa personalnego.

16.    Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn, bez wyłaniania Kandydatów. Kandydaci zostaną powiadomieni o zakończeniu postępowania telefonicznie na numery telefonów wskazane w zgłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia Kandydata.

 


więcej »

05-06-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. konkursu)
Skrócona specyfikacja: (plik dot. specyjikacji)


więcej »

25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana pokrycia dachowego budynku C-21/n w ramach remontu tego budynku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Szczegóły konkursu: (kosztorys ofertowy)więcej »

25-05-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie instalacji alarmowej oraz monitoringu CCTV kluczowych obiektów Spółki.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)więcej »

25-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót budowlanych:

Modernizacja budynku C-36/n


Ogłoszenie przetargowe: (plik dot. ogłoszenia)

Kosztorys ofertowy: (załącznik nr 1)


więcej »

13-04-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Zaprojektowanie konstrukcji mocowania silnika rakietowego wraz z podestem obsługowym i instalacją chłodzenia spalin.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)


więcej »

07-03-2018

Rozpoczęła się XVII edycja Konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza”.

            Ideą konkursu jest wyłonienie najlepszych i najaktywniejszych gospodarczo firm naszego regionu, które dzięki osiąganym wynikom w prowadzonej działalności są lub mogą stać się wzorem dla innych.

            Konkurs to także szeroko rozumiane promowanie rozwoju i potencjału gospodarczego Podkarpacia. Już sam fakt uczestnictwa w konkursie to ogromna nobilitacja dla każdego
z uczestników poprzez znalezienie się w gronie najdynamiczniejszych i najlepszych
z najlepszych firm województwa podkarpackiego.

            Kryteria oceny, szacowne gremium Kapituły, obiektywność oceny kandydatów, oprawa towarzysząca konkursowi sprawiły, że „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” jest najważniejszym wyróżnieniem gospodarczym, przyznawanym przedstawicielom podkarpackiego biznesu.

            Konkurs skupił w sobie przez wszystkie edycje ponad 2000 podmiotów gospodarczych, ubiegających się o nagrody w kilkunastu kategoriach. Firmy dzięki posługiwaniu się tytułem laureata "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej" promują swój pozytywny wizerunek i jeszcze mocniej ugruntowują swoją pozycję na rynku. Nasi laureaci to podmioty cieszące się szerokim uznaniem i stanowiące bezapelacyjnie gospodarczą wizytówkę regionu.

            Firmy te stosują nowoczesne technologie i posiadają rozbudowaną sieć znakomitych relacji z kontrahentami. Laureaci konkursu „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” to przykłady dynamiki Podkarpacia i dużych możliwości rozwoju na tym obszarze. Konkurs to także możliwość przynależności do elitarnego grona podkarpackich przedsiębiorców, którzy zdobyli statuetkę i potwierdzają tym samym profesjonalne zarządzanie firmą.

            W konkursie mogą brać udział firmy prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego województwa przynajmniej dwa lata bez względu na ich wielkość czy formę prawną. Konkurs realizowany jest dwuetapowo. Po złożeniu deklaracji uczestnictwa w konkursie firmy wypełniają ankiety konkursowe. Po sprawdzeniu wniosków pod względem formalnym rozpoczynają się oceny eksperckie w oparciu o kryteria konkursu "Podkarpacka Nagroda Gospodarcza", na podstawie przesłanych przez uczestników konkursu ankiet weryfikacyjnych. Kolejnym etapem jest wizytacja nominowanych firm. To właśnie po jej przeprowadzeniu Kapituła „Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej”, w skład której wchodzą specjaliści z dziedziny gospodarki oraz osoby zaufania publicznego podejmuje ostateczne decyzje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

            Finał konkursu, czyli uroczysta Gala "Podkarpackiej Nagrody Gospodarczej", jest najważniejszym wydarzeniem w rocznym cyklu konkursu, uroczystym podsumowaniem i zamknięciem kolejnej edycji. Obecność znamienitych gości oraz oprawa uroczystości jest znakomitą okazją do promocji firm biorących udział w "Podkarpackiej Nagrodzie Gospodarczej".

            Organizatorem wydarzenia jest Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie przy współpracy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego i Wojewodą Podkarpackim.

Szczegółowe informacje na temat Konkursu oraz laureatów na stronach internetowych: www.png.pl oraz www.firmy.png.pl


więcej »

05-03-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na:

 1. Usługę konsultacji BHP w zakresie opracowania koncepcji budowy stanowiska hamowni do badania, silnika rakietowego na paliwo ciekłe. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)
Wizualizacja SketchUp: (załącznik)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki na prądoprzewodnią w 5 pomieszczeniach budynku produkcyjnego C-17/25. 
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)

więcej »

26-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wymiana posadzki betonowej w budynku warsztatu mechanicznego C-21/n.
Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzki)

więcej »

22-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT - Przedłużenie terminu składania ofert do 02.02.2018

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku C-36/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

1. Wykonanie prac brukarskich wokół budynku G-4b/n.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

12-01-2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty:

1. Wykonanie projektu instalacji alarmowej oraz monitoringu kluczowych obiektów Spółki.

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf


więcej »

20-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę systemu wielopunktowego pomiaru i rejestracji temperatury silnika rakietowego.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wizualizacja SketchUp: (załącznik nr 1)

Schemat hamowni: (załącznik nr 2)


więcej »

13-12-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Opracowanie projektu instalacji do zasilania silnika rakietowego na paliwo ciekłe w oparciu o załączoną do ogłoszenia koncepcję.


Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)

Wymagania i koncepcja budowy instalacji: (plik dot. wymagań i koncepcji)

Wizualizacja SketchUp: (plik dot. wizualizacji)więcej »

20-10-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację:

Wykonanie projektu i budowę aparatury do wychwytu cząstek stałych występujących w gazach spalinowych silnika rakietowego, wykorzystującego stały materiał pędny.

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

08-08-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Remont elewacji budynku C-26/22;

Szczegóły konkursu: (plik dot. ogłoszenia)


więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

Treść:
ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na realizację niżej wymienionych robót:
 1.     Realizacja robót budowlanych: plac spalań;
Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf

więcej »

28-06-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Naprawa części dachu budynku C-16/n;

Szczegóły konkursu: Ogłoszenie.pdf ; Kosztorys ślepy.pdf


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na wyburzenie obiektów budowlanych wyszczególnionych w załączonym pliku.

Szczegóły konkursu: (plik dot. wyburzeń+specyfikacji)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-30/40;
 2. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku C-17/25;
 3. Wykonanie posadzek prądoprzewodnich w budynku D-3/n.

Szczegóły konkursu: (plik dot. posadzek)


więcej »

15-03-2017

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA ROBOTY BUDOWLANE

ZPS "Gamrat" Sp. z o.o., 38-200 Jasło, ul. Mickiewicza 108
zaprasza na udział w konkursie ofert na niżej wymienione roboty budowlane:

 1. Wykonanie brukowanej drogi dojazdowej wraz z parkingami w obrębie działki 3/218;
 2. Wykonanie brukowanej drogi wewnątrzzakładowej w obrębie działki 3/120;
 3. Wykonanie nawierzchni brukowanej wokół budynku G-4a/n;
 4. Poszerzenie skrzyżowania dróg wewnętrznych dla umożliwienia manewrów samochodów ciężarowych wielkogabarytowych.

Szczegóły konkursu: (plik dot. dróg)


więcej »